Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Popovičky

2. Důvod a způsob založení

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. jsou Popovičky obcí. Člení se na 3 části - Popovičky, Chomutovice, Nebřenice. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo obce. V čele zastupitelstva obce stojí starosta.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • Hasiči
 • Technické služby Popovičky

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

16822201/0100

6. IČO

00640131

7.Plátce daně z přidané hodnoty

OÚ Popovičky není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12
251 01 Chomutovice

 • e-mailem: obec@popovicky.cz
 • elektronickým podáním: obec@popovicky.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 323 637 123

Úřední hodiny:
Úterý: 7–10 a 17–19 h
Středa 17–19 h

10. Příjem a podání podnětů

Příjem a podání  podnětů se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
 • Obecní úřad Popovičky
  K Rybníku 12
  251 01 Chomutovice

 • e-mailem: obec@popovicky.cz
 • elektronickým podáním: obec@popovicky.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 323 637 123
 • Úřední hodiny:
  Úterý: 7–10 a 17–19 h
  Středa 17–19 h

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění

(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

 •  zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 •  Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

11.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

12. Licenční smlouvy

12.1 Vzory licenčních smluv

 Obec nepoužívá žádné licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 12.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Popovičky poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytování informací_2022

14. Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace

 Služby veřejné správy na portal.gov.cz

15. Úhrada za poskytnutí informací

Podání 3. a každé další žádosti vedenou pod stejným číslem jednacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím...1.000,- Kč