Zpracování osobních údajů

Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Správcem vašich osobních údajů je:

 • Obecní úřad Popovičky
 • K Rybníku 12
 • 251 01Chomutovice
 • IČO00640131
 • /dále jen Obec/)

Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

ZÁKLADNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Obec sezavazuje dodržovat povinnosti voblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje Obeczpracovává, ato vnevyšší možné míře.
 • Získání azpracování osobních údajů je vždy řešeno vrámci zásad zákonnosti, transparentnosti akorektnosti.
 • Jsou prováděna opatření voblasti technické, procesní aorganizační tak, aby byla zajištěna ochrana přizpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost aodolnost. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována anazákladě účinnosti hodnocena azdokonalována.
 • Kosobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze zdůvodu plnění zákonného účelu nebo sesouhlasem subjektů údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze vnutném rozsahu aponezbytně nutnou dobu.
 • Nové požadavky vyplývající zprávních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně implementovány.
 • Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena avpřípadě dopadu napráva subjektů údajů hlášena nadozorový úřad, vpřípadě vysokých rizik také subjektům údajů.

PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH TYPŮ ÚDAJŮ A JEJICH ZDROJE

Obec shromažďuje osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů (fyzických osob), kontaktní údaje umožňující komunikaci a další údaje vztahující se k předmětu vykonávaných agend a související s poskytovanými službami a činnostmi Města. Osobní údaje jsou získávány přímo od občanů, případně ze základních registrů.

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je plnění agend vyplývajících z povinností Obce a poskytování služeb občanům.

Přehled účelů a právních základů pro zpracování

Účel zpracování

Právní základ*1

Poskytování služeb systému CzechPoint

c

Evidence obyvatel

c

Vedení státní evidence obyvatel

c

Vedení mzdové agendy

c

Organizace voleb

c

Správa lidských zdrojů

c

Evidence nájemních smluv

c

Příjem a výdej pokladních dokladů

c

Evidence a výběr správních poplatků

c

Evidence a výběr místních poplatků

c

Vidimace a legalizace

c

Evidence smluv

c

Vedení úřední desky

c

Vydávání povolení kácení stromů v obci

c

Vedení spisové služby

c

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb

c

Vydávání obecního zpravodaje

e

Pronájem hrobových míst

c

Pachty pozemků

b

1*a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

DOBA, PO NÍŽ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Doba zpracování osobních údajů se řídí zákonnými požadavky, smluvními ujednáními nebo dobou, na kterou byl subjektem údajů udělen souhlas se zpracováním osobních údajů.

JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec zpracovává Vaše osobní údaje ve svých informačních systémech. Zpracování osobních údajů je pod stálou kontrolou procesů fyzického i technického zabezpečení. Při zpracování Obec využívá bezpečnostních kontrolních a technických mechanismů zajišťujících ochranu zpracovávaných údajů v nejvyšší možné míře před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou nebo zničením a před dalším možným zneužitím.

Zaměstnanci pracující s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni mlčenlivostí přetrvávající i po skončení pracovního vztahu k Obci.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Obec nepředává osobní údaje zpracovatelům osobních údajů na základě smlouvy s příslušnými ustanoveními o zpracování osobních údajů.

Dále mohou být osobní údaje předány subjektům veřejné moci a státním orgánům, pokud je to uloženo nebo umožněno právním předpisem.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Subjekt údajů se v případě zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodne, zda svůj souhlas poskytne, případně omezí nebo zda odmítne souhlas udělit. Obec je vázána rozsahem poskytnutého souhlasu.

Poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí Obec zpracování osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Právo na přístup 

umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě Obec zpracovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm Obec zpracovává. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.

Právo na opravu 

umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Obec musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz 

(neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence Města, pokud nastane některý z těchto případů:

 • osobní údaje jsou evidovány azpracovávány protiprávně, např.uplynula stanovená doba zpracování;
 • zpracování bylo založeno nasouhlasu, který byl odvolán, azároveň neexistuje jiný právní důvod projejich zpracování;
 • rodič nesouhlasí sezpracováním osobních dat svého dítěte (pokud sejedná ozpracování údajů nazákladě souhlasu proslužby informační společnosti);
 • osobní údaje již nejsou proúčel, prokterý byly uchovávány azpracovávány, potřeba;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou naoprávněných zájmech Obceatyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem naochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.

Právo na omezení zpracování 

ukládá Obci omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

 • pokud subjekt údajů namítá, žezpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování nadobu nutnou kověření přesnosti osobních údajů;
 • jestliže prozpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bezdalšího zpracování);
 • jestliže osobní údaje již nejsou potřeba provytyčený účel Obce, ale mohou být inadále potřebné proobčana, např.proobhajobu případných právních nároků;
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování nadobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nadzájmy subjektu údajů.

Právo vznést námitky 

umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu Obce. V případě námitek subjektu údajů má Obec povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost 

umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 • Úřad proochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 17000Praha 7
 • telefon: +420 234665111

ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

elektronickým podáním:

 • prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem obec@popovicky.cz
 • prostřednictvím datové schránky 9vfakxa

osobně v podatelně městského úřadu (písemná žádost, občanský průkaz)

 • Obecní úřad Popovičky
  K Rybníku 12
  251 01 Chomutovice

úřední hodiny podatelny městského úřadu:

Úterý       7:00 - 10:00    17:00 - 19:00
Středa     17:00 - 19:00   

POSTUP K UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 1. Přijetí žádosti
 2. Identifikace žadatele
 3. Vyhodnocení žádosti
 4. Rozhodnutí o žádosti
 5. Výkon rozhodnutí
 6. Informování žadatele

Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Suma spol. s r.o.
 • IČO: 63995433
 • Se sídlem: Antala Staška 1074/53a
 • Odpovědná osoba pověřence

SLOVNÍČEK POJMŮ

 • Oprávněný zájem - zájem správce nebo třetí strany například vsituaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.
 • Osobní údaj - informace okonkrétním, identifikovatelném člověku
 • Příjemce - osoba, které jsou předávány údaje.
 • Správce - osoba, která určuje účel aprostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.
 • Subjekt údajů - živá osoba, kníž seosobní údaje vztahují.
 • Účel - důvod, kekterému správce využívá vaše osobní údaje.
 • Zpracování - činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí sosobními údaji.
 • Zpracovatel - osoba, která prosprávce zpracovává osobní údaje.