Veřejná vyhláška - Regulační plán Popovičky - Golf Nebřenice

Vyvěšeno: 14.6.2023

Obecní úřad Popovičky, jako pořizovatel příslušný k pořizování regulačního plánu Popovičky – Golf Nebřenice (dále také jen „RP Popovičky – Golf Nebřenice“) podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vykonávající územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona prostřednictvím Ing. Ladislava Vicha, výkonného pořizovatele, na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, v souladu s ust. § 64 odst. 2 písm. a), oznamuje vystavení návrhu zadání regulačního plánu Popovičky – Golf Nebřenice, jehož pořízení schválilo Zastupitelstvo obce Popovičky usnesením č. 55/2022 ze dne 20. prosince 2022.

Přílohy: